معرفی مدیران

مهندس  یحیاییان

سمت: مدیر عامل

 

خانم خیردوست

سمت : مدیر خدمات پس از فروش و امور مالی

 

خانم مهندس نجاران

سمت : مدیر فنی

 

آقای مسعود یحیاییان

سمت : مدیر بازرگانی و  پخش محصولات

 

آقای مهندس سید محمود محمودی نیک

سمت : مسئول واحد نرم افزار

فهرست